Our Team

Pramendra Kumar Solanki

Brij Pal Singh

Om Prakash

International Sales & Marketing Team

Abhijeet

Designing & Development Team

amir azam

Ankur rajora

gaurav pal

Internet Marketing Team

Kritesh Kumar

Rahul Pratap Singh

Rishiraj Malik